modulair
advise-
rings
concept

Door groot gunneweg delft is een speciaal modulair adviseringsconcept ontwikkeld waarmee een optimale implementatie van de resultaten van onderzoek en advies in de uitvoering kan worden bereikt. De aanpak is gericht op het bereiken van een synergie tussen wetenschap en vakmanschap, waarbij vanaf de bouwvoorbereiding tot een jaar na de oplevering het uitvoeringstraject wordt gevolgd.

Accent op voorbereidingstraject

De resultaten van onderzoek en advisering worden geïntegreerd in de aan te leveren ‘technische omschrijving’’ zo nodig met tekeningen die door de opdrachtgever/directie kan worden ingevoegd in een op te stellen renovatie/restauratiebestek. Dit wordt gevolgd door toetsing vakbekwaamheidaspecten uitvoerende disciplines in het kader van de aanbestedingsprocedure.

Het modulair adviseringsconcept loopt parallel aan het voorbereidings- en uitvoeringstraject van het renovatie / restauratieproces (zie stroomschema). Hierdoor blijven inspanningen en kosten in balans en blijft het proces zowel voor opdrachtgever als adviseurs transparant.

In het offertestadium wordt de omvang van elke module met de opdrachtgever doorgesproken tot er een op de specifieke situatie toegesneden pasklaar adviseringsprogramma ligt. Hierbij komen ook zaken aan de orde als hoe directievoering en toezicht worden ingevuld.

Om zowel een goed beeld te krijgen van de oorzaken van de problemen als een optimale uitvoering van de restauratie/renovatie te garanderen is het noodzakelijk dat het voorbereidingstraject niet routinematig / oppervlakkig is maar juist voldoende diepgang heeft.

Deze arbeidsintensieve benadering is mogelijk dankzij een scherpe tariefstelling.

Samenvattend: het accent wordt gelegd op het voorbereidingstraject, de adviseurs richten zich diepgaand op oorzaken, problemen en alternatieven voor renovatie / restauratie, met resultaten die direct bruikbaar zijn voor de uitvoering en daar zo krachtig mogelijk in doorwerken. Door vervolgens ook bij de aanbestedingsprocedure op het punt van vakmanschap begeleiding te bieden, krijgt de opdrachtgever het instrument in handen om de uitvoering meteen in het juiste spoor te starten en die door een intensief eigen toezicht daar ook te houden. Tijdens de uitvoering kan dan worden volstaan met enkele consulten van de adviseurs op strategische momenten en een keuring van de voornaamste materialen.

De adviseursrol blijft - hoewel verschillend in intensiteit - steeds ondersteunend (complementair) aan die van opdrachtgever.

Optimale doorwerking van de adviezen in uitvoeringswijze kan worden gegarandeerd door betrokkenheid bij het gehele restauratietraject en verzorgen nacontrole 1 jaar na oplevering. Het streven is gericht op het bevorderen van een strakke aanpak van het restauratieproces, waarbij zo weinig mogelijk aan het toeval wordt overgelaten en het daardoor bereiken van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Zodanig dat de kosten van de advisering zich terugverdienen in de bereikte vergroting van de duurzaamheid van het uitgevoerde werk.